صادرات و واردات

مشاوره در امور حمل و نقل و انجام امور صادرات و واردات به کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی

امور گمرکی

انجام امور اداری گمرکی، دریافت مجوز حمل تا انبار یا ترانزیت کالا 

مشاوره بازرگانی

تأمین کالا و شناسایی بازار هدف، مشاوره در امور مالی و سرمایه گذاری

مشاوره بازاریابی

مشاوره در امور بازاریابی و تبلیغات، برگزاری نمایشگاه مجازی و کنفرانس آنلاین